Thai Energy SolutionFusion to Energy and Sustainability

ปั้มความร้อน (Heat Pump) เป็นทางออกของการเก็บพลังงานทดแทน? (Is Reversible Heat Pump the Solution to Renewable Energy Storage?)

June 13, 2014

Share จากที่เคยได้อธิบายไว้ในบทความ “Energy Storage for Renewable Energy (การเก็บพลังงานสำหรับพลังงานทดแทน)” ไว้ว่าพลังงานทดแทนนั้นมีข้อจำกัดในการผลิตไฟฟ้าได้เป็นช่วงๆโดยเฉพาะ Solar Cell และ Wind Turbine ดังนั้นสิ่งที่นักวิจัยและวิศวกรต้องการพัฒนาวิธีการที่จะเก็บพลังงานเหล่านี้ที่ผลิตได้เกินความต้องการไว้ใช้ได้ในช่วงอื่นๆ ดังนั้นการพัฒนา Battery จริงเป็นสิ่งที่สำคัญ จากบทความในนิตยสาร The Economist เรื่อง “A Reversible Heat-Pump Promises a Cheap Way to Store Renewable Energy on the Grid” ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่บริษัท Isentropic พัฒนาขึ้นจากความคิดของนาย Jonathan Howes โดยอาศัยหลักการของปั้มความร้อน (Heat Pump) ในการเก็บพลังงานในรูปแบบพลังงานความร้อนแทนการเก็บในแบบพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ระบุว่าสามารถเก็บพลังงานได้ถึง 72-80% ซึ่งเมื่อเทียบกับการเป็นพลังงานโดยการปั้มน้ำเก็บไว้ในเขื่อนซึ่งสามารถเก็บพลังงานได้ 74% แต่ปัญหาคือต้องมีเขาหรือเนินสำหรับการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บพลังงานดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนการผลิต Pilot Project โดย Energy […]

ผลกระทบจาก Climate Change อย่างง่ายๆ (Climate Change Is Simple – David Roberts)

November 29, 2012

Share จาก TEDxTheEvergreenStateCollege ที่ David Roberts ได้อธิบายถึงผลกระทบจาก Climate Change ให้เข้าใจได้ง่ายๆ โดยคลิปเต็มคือคลิปด้านล่าง   บทความหลักที่จะอธิบายคือ  Climate Change is Simple ซึ่งเกิดจากการที่ David Roberts พยายามชี้แจงเนื้อหาของบทความ  The Brutal Logic of Climate Change ให้ง่ายที่สุดและใช้ศัพท์เทคนิคน้อยที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบถ้าหากเราไม่ทำอะไรเพื่อลด CO2 Emission ลง ทำไมโลกถึงไม่เป็นก้อนหินที่ล่องลอยโดยปราศจากสิ่งมีชีวิตอย่างดาวเคราะห์ทั่วไปในจักรวาล สาเหตุสำคัญคือ โลกมีชั้นบรรยากาศที่เก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ชั่วคราว ทำให้เกิดสภาวแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเกิดชีวิต กลไกหลักของการควบคุมการเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์นั้นคือความเข้มข้นของ CO2 หรือเทียบเท่าในชั้นบรรยากาศ ยิ่งเข้มข้นมาก ยิ่งทำให้เก็บความร้อนมากขึ้น   ในช่วง 10,000 ปีล่าสุดนี้ (หรือยุค Holocene) โลกอยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ คำว่าคงที่คืออุณหภูมิเฉลี่ยแกว่งอยู่ในช่วงแคบ หรือประมาณ +/-1°C  (อ้างอิงจากรายงานของ IPCC ฉบับนี้) ซึ่งเป็นช่วงที่นุษย์มีการวิวัฒนาการเกษตร ทางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบกับมีการกระจายประชากรไปทั่วทุกมุมโลก จากรายงาน America’s […]

สถิติก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยของปี 2011 (2011 Thailand Energy Statistic on Natural Gas)

November 23, 2012

Share จากรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทยปี 2554 (Energy Statistics of Thailand 2011) ซึ่งเป็นรายงานที่นำเสนอสถิติพลังงานตั้งแต่ปี 1986 ถึง 2010 เท่านั้น จึงได้ถือโอกาสไปดึงข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ของปี 2011 มานำเสนอในเรื่องก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะและใน Post ต่อๆไปจะนำเสนอในส่วนของสถิติพลังงานชนิดอื่นๆ จากกราฟจะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น 5.37% ต่อปีในช่วงปี 1998 ถึง 2011 ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้น 12.72% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการของก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุที่เลือกปี 1998 เป็นปีเริ่มต้นที่จะนำเสนอมาจากที่ว่าเป็นปีแรกที่ในสถิติมีการระบุถึงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติซึ่งจะแสดงรายละเอียดในกราฟต่อไปนี้ จากกราฟจะเห็นได้ว่าในปี 1998 เริ่มมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากประเทษพม่า และมีการเพิ่มขึ้นในการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง จากกราฟด้านบนจะเห็นถึงอัตราส่วนของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศต่อการนำเข้าในระหว่างปี 1998 ถึง 2011 โดยในปี 2005 และ 2006 มีอัตรานำเข้าสูงถึงเกือบ 30% ซึ่งในปี 2011 อัตราส่วนของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศต่อการนำเข้าเป็นดังกล่าวข้างล่าง โดยปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าวนี้จะถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักๆได้แก่ ไฟฟ้า […]

ศักยภาพพลังงานลมทั่วโลก (Global Wind Power Potential)

September 26, 2012

Share จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Nature Climate Change ในหัวข้อ Geophysical limits to global wind powers ซึ่งมี Kate Marvel เป็นผู้นำงานวิจัยฉบับนี้ ได้ทำการศึกษาศักยภาพของลมที่มีในโลกในการผลิตไฟฟ้า โดยพิจารณาจากการผลิตไฟฟ้าในสองรูปแบบคือ ลมที่ระดับพื้นผิว และลมที่ระดับสูง ซึ่งลมที่ระดับสูงนั้นมีความเร็วลมสูงกว่าลมที่ระดับพื้นผิว ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากลมที่ระดับพื้นผิวเพียงอย่างเดียว จากการประเมินของทีมวิจัย ศักยภาพของพลังงานลมโดยใช้ Climate Model โดยมีผลดังภาพด้านล่างต่อไปนี้ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของลมที่จะผลิตไฟฟ้าจากลมระดับพื้นผิวที่เป็น 400 TW หรือ 400,000,000,000 kW และศักยภาพของลมที่ผลิตไฟฟ้าจากลมระดับสูงเป็น 1,800 TW หรือ 1,800,000,000,000 kW ซึ่ง ณ ปัจจุบันมนุษย์มีการใช้พลังงานอยู่ที่ 18 TW ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังงานลมมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากลมเพื่อทดแทนความต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับทั้งโลกได้ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะสามารถติดตั้งกังหันลมได้ในปริมาณตามศักยภาพที่มีของพลังงานลม เนื่องจากปัจจัยทางเงินลงทุน ความจำกัดของเทคโนโลยี และผลกระทบต่อกระแสลมของโลกจากการติดตั้งกังหันลมด้วยอีกเช่นกัน ซึ่งทางทีมวิจัยได้ได้ทำการประเมินผลต่อกระแสลมโลกในกรณีที่ติดตั้งกังหันลม ด้วยดังภาพต่อไปนี้ ซึ่งสรุปได้ว่าถ้าติดตั้งในปริมาณที่มีศักยภาพของพลังงานลมที่ได้ประเมินไว้ในงานวิจัยนั้นในกรณีที่ติดตั้งกังหันลมอย่างกระจายทั่วถึงนั้นจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1 Kelvin และเพิ่มปริมาณเฉลี่ยของฝนโลกโดยประมาณ 1% สำหรับพลังงานไฟฟ้าจากลมในระดับสูงนั้นเริ่มมีความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นแล้ว ยกตัวอย่าง […]

อนาคตของน้ำมันไบโอดีเซลจากต้นปาล์มที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย? (Future of Palm-Based Biodiesel as a Sustainable Option for Thailand?)

September 18, 2012

Share ใน Journal of Industrial Ecology ฉบับเดือนกันยายน 2012 มีบทความ Food, Fuel, and Climate Change : Is Palm-Based Biodiesel a Sustainable Option for Thailand? ซึ่งเป็นผบงานของ ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา (Thapat Silalertruksa) และ ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา (Shabbir H. Gheewala) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่พิจารณาความยั่งยืนในการใช้ต้นปาล์มเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับประเทศไทยในแง่ปริมาณไร่ปาล์มที่ต้องการในการผลิตน้ำมันดีเซลต่อความต้องการของน้ำมันไบโอดีเซล และการแปลงพื้นที่เป็นการปลูกต้นปาล์ม โดยพิจารณาจาก Greenhouse Gas Emission (GHG Emission) โดยตรงและทางอ้อมจากการใช้ที่ดินที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการปลูกต้นปาล์มเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ขอบเขตระบบการผลิตไบโอดีเซลจากต้นปาล์มเป็นดังภาพต่อไปนี้ โดยงานวิจัยได้เสนอข้อแนะนำเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของ น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) และลดผลกระทบจากระบบการผลิตน้ำมันปาล์มในเชิงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas (GHG) Emission) ดังต่อไปนี เสนอให้เพิ่มศักยภาพในการผลิต Fresh Fruit […]