WRI และ WBCSD ประกาศ GHG Protocol ใหม่ 2 ฉบับ (2 New GHG Protocol standards released by WRI)

WRI (World Resources Institute) ร่วมกับ WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) ได้ประกาศ GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) ฉบับใหม่ 2 ฉบับเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานการวัดและรายงานปริมาณ GHG Emission หรือการปล่อยของแก๊ซเรือนกระจกของตลอด Value Chain ของบริษัท (GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard) และมาตรฐานการวัดและรายงานปริมาณ GHG Emission ตลอด Value Chain ของผลิตภัณฑ์ (GHG Protocol Product Value Chain Accounting and Reporting Standard) ซึ่งจะสร้างโอกาสให้บริษัทนำไปใช้ในการลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และเพื่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกที่มี Stakeholder ต่างๆ รวมถึงผู้บริโภค (Consumer) ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความ Sustainability สูง หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมต่ำ

มาตรฐานใหม่สองฉบับนี้ถูกร่างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อบริษัทที่มีความประสงค์จะสามารถ track and record (ติดตามและตรวจวัด) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมต่างๆตลอด Value Chain ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจถึงจุดที่บริษัทสามารถปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสให้บริษัทสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีผลกระทบน้อยลงได้อีกเช่นกัน

ซึ่งเมื่อบริษัทมีการตรวจวัด GHG Emission ตลอด Value Chain แล้วนั้นก็จะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าองค์กรจะสามารถมุ่งเน้นทรัพยากรไปปรับปรุงที่จุดใดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด หรือจะพิจารณาในระดับผลิตภัณฑ์ก่อนก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถทำได้อีกเช่นกัน โดยเมื่อพิจารณาในระดับผลิตภัณฑ์ก็จะมีการพิจารณาถึงผลกระทบตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสุ่ง การกำจัด ซึ่งจะเป็นรากฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ GHG Emission ได้ต่ำลงอย่างตรงเป้าหมาย และสามารถให้ข้อมูล GHG Emission ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

GHG Protocol Corporate Value Chain Steps

GHG Protocol Corporate Value Chain Steps

GHG Protocol Product Life Cycle

GHG Protocol Product Life Cycle

และข้างล่างคือลิงค์ไปดูคลิปการบรรยายเกี่ยวกับ GHG Protocol ใน youtube ครับ

WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol (GHGP)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>